عصاره استراتژی، مشخص کردن کارهایی است که نباید انجام داد. مایکل پورتر
کتاب های دکتر فرشید عبدی