برای پیدا کردن یک مشتری باید ماهها وقت گذاشت ولی برای از دست دادن او چند ثانیه کافی است. وننیس لومباردی
کتاب های دکتر فرشید عبدی

آرشیو سایت

دسته: نکات هفتگانه

۷ ویژگی نرم افزار سی ارا ام

۳۰ آبان

      سیسیسیسیسیسیب   بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب