هشتمین عادت انسان ساز، این است که ندای درونی خود را بیابید و الهام بخش دیگران برای یافتن ندای درونشان شوید. استفان کاوی
پایان نامه ها

پایان نامه ها

مدیریت ارتباط با مشتری CRM

داده کاوی

مباحث رفتار سازمانی و سرمایه انسانی

مدلهای مختلف کیفیت خدمات(SERVICE QUALITY) به خصوص SERVQUAL توسعه و کاربرد مدل محیط های خدماتی و اینترنتی متنوع همراه با کاربرد روشهای پیشرفته آماری نظیر تحلیل عاملی تاییدی، معادلات ساختاری و روشهای تصمیم گیری چند معیاره و فازی

مباحث مرتبط با سازمانهای خدماتی

مدلهای رهبری و مهارتهای مدیریتی

سیستم های فروش و برند

رویکردهای سیستمی نظیر الگوهای اساسی، متدولوژی سیستم های نرم و پویاییهای سیستم

مدیریت دانش

باز مهندسی فرایندها

کارآفرینی و کسب و کار اینترنتی

خدمات الکترونیک

رویکرد ناب