«بزرگ‌ترین افتخار در زندگی شکست نخوردن نیست، بلکه مربوط به هر زمانی است که پس از شکست خوردن، دوباره از جای خودمان بلند می‌شویم.» نلسون ماندلا
پایان نامه ها

پایان نامه ها

مدیریت ارتباط با مشتری CRM

داده کاوی

مباحث رفتار سازمانی و سرمایه انسانی

مدلهای مختلف کیفیت خدمات(SERVICE QUALITY) به خصوص SERVQUAL توسعه و کاربرد مدل محیط های خدماتی و اینترنتی متنوع همراه با کاربرد روشهای پیشرفته آماری نظیر تحلیل عاملی تاییدی، معادلات ساختاری و روشهای تصمیم گیری چند معیاره و فازی

مباحث مرتبط با سازمانهای خدماتی

مدلهای رهبری و مهارتهای مدیریتی

سیستم های فروش و برند

رویکردهای سیستمی نظیر الگوهای اساسی، متدولوژی سیستم های نرم و پویاییهای سیستم

مدیریت دانش

باز مهندسی فرایندها

کارآفرینی و کسب و کار اینترنتی

خدمات الکترونیک

رویکرد ناب