برای پیدا کردن یک مشتری باید ماهها وقت گذاشت ولی برای از دست دادن او چند ثانیه کافی است. وننیس لومباردی
سخنرانی

سخنرانی

سخنرانی با موضوع «چه کسی مشتری مرا دزدید؟»- سومین سمینار مدیریت ارتباط با مشتری اثر بخش- (۱۳۹۷)

سخنرانی با موضوع وفاداری مشتری- برای مدیران و کارشناسان شرکت جهان صادرات(۱۳۹۷)

سخنرانی با موضوع « ده باور غلط که آینده شغلی مهندسین صنایع را به خطر می اندازد.» – سمینار روز مهندس- (۱۳۹۷)

سخنرانی با موضوع مدیریت ارتباط با مشتری اثربخش برای مدیران و کارشناسان شرکت الوان ثابت- (۱۳۹۷)

سخنرانی با موضوع «چه کسی مشتری مرا دزدید؟»- کافه ایونت- (۱۳۹۷)

سخنرانی با موضوع ارتباط با مشتری اثر بخش- دوره همی عصرانه مدام- (۱۳۹۷)

سخنرانی با موضوع مدیریت ارتباط با مشتری برای مدیران گروه صنعتی افزون – (۱۳۹۶)

وبینار با موضوع «استراتژی مشتری» – ایسمینار- (۱۳۹۷)

وبینار با موضوع «زنجیره ارزش CRM» – ایسمینار- (۱۳۹۷)

سخنرانی با موضوع مدیریت ارتباط با مشتری برای مدیران شرکت تنا- (۱۳۹۶)

سخنرانی در سمینارهای آموزشی افزایش مهارتهای مدیریت و کارکنان برای مدیران و کارشناسان هلدینگ سرمایه گذاری مهرگان- (۱۳۹۶)

سخنرانی با موضوع مدیریت ارتباط با مشتری اثربخش برای مدیران عامل هلدینگ فرگاز (۱۳۹۶)

سخنرانی با موضوع «شاخص های کلیدی در CRM از رضایت تا وفاداری مشتری»- چهل و سومین گردهمایی انجمن مهندسی صنایع ایران(CRM از مفهوم تا اجرا)- (۱۳۹۵)

سمینار تفکر سیستمی- برای مدیران وزارت راه و ترابری(۱۳۸۴)

کاربرد مهندسی صنایع در سازمانهای خدماتی- دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب(۱۳۸۵)

کاربردهای فناوری اطلاعات در مهندسی صنایع- دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب(۱۳۸۵)

رویکرد ناب در خدمات- کنفرانس روشهای حل مساله (۱۳۸۶)-

بازخوانی و نقد کتاب “هدف نوشته ی گلدرات” به همراه مترجم- دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب(۱۳۸۶)

بازخوانی و نقد کتاب “تولید ناب” به همراه مترجم- دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب(۱۳۸۷)

بازخوانی و نقد کتاب “ثروتمندترین مرد بابل” به همراه مترجم- دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب(۱۳۸۷)

بازخوانی و نقد کتاب “ثروتمندترین مرد بابل” به همراه مترجم- دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب(۱۳۸۸)

سمینار مدیریت استرس- برای کارکنان شرکت سایپا یدک(۱۳۸۷)

بازخوانی و نقد کتاب ” استراتژی اقیانوس آبی”- دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب (۱۳۸۹)

بازخوانی و نقد کتاب ” سیستم تولید تویوتا”- دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب (۱۳۸۹)

بازخوانی و نقد کتاب ” چه کسی تغییر را کشت؟”- دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب (۱۳۸۹)

بازخوانی و نقد کتاب ” انسانهای موثر: رهبری مبتنی براصول”- دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب (۱۳۹۰)

بازخوانی و نقد کتاب ” عملی کردن دانسته ها”- دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب (۱۳۹۱)

الگوهای اساسی تفکر سیستمی- کنفرانس مدیریت اجرایی(۱۳۹۰)

تعامل بینش، دانش و روش در عرصه ی مهندسی صنایع- سومین همایش ملی مهندسی صنایع(۱۳۹۱)

  تفکر سیستمی -همایش مدیریت انرژی(۱۳۹۳)