هشتمین عادت انسان ساز، این است که ندای درونی خود را بیابید و الهام بخش دیگران برای یافتن ندای درونشان شوید. استفان کاوی
سخنرانی

سخنرانی

سخنرانی با موضوع «چه کسی مشتری مرا دزدید؟»- سومین سمینار مدیریت ارتباط با مشتری اثر بخش- (۱۳۹۷)

سخنرانی با موضوع وفاداری مشتری- برای مدیران و کارشناسان شرکت جهان صادرات(۱۳۹۷)

سخنرانی با موضوع « ده باور غلط که آینده شغلی مهندسین صنایع را به خطر می اندازد.» – سمینار روز مهندس- (۱۳۹۷)

سخنرانی با موضوع مدیریت ارتباط با مشتری اثربخش برای مدیران و کارشناسان شرکت الوان ثابت- (۱۳۹۷)

سخنرانی با موضوع «چه کسی مشتری مرا دزدید؟»- کافه ایونت- (۱۳۹۷)

سخنرانی با موضوع ارتباط با مشتری اثر بخش- دوره همی عصرانه مدام- (۱۳۹۷)

سخنرانی با موضوع مدیریت ارتباط با مشتری برای مدیران گروه صنعتی افزون – (۱۳۹۶)

وبینار با موضوع «استراتژی مشتری» – ایسمینار- (۱۳۹۷)

وبینار با موضوع «زنجیره ارزش CRM» – ایسمینار- (۱۳۹۷)

سخنرانی با موضوع مدیریت ارتباط با مشتری برای مدیران شرکت تنا- (۱۳۹۶)

سخنرانی در سمینارهای آموزشی افزایش مهارتهای مدیریت و کارکنان برای مدیران و کارشناسان هلدینگ سرمایه گذاری مهرگان- (۱۳۹۶)

سخنرانی با موضوع مدیریت ارتباط با مشتری اثربخش برای مدیران عامل هلدینگ فرگاز (۱۳۹۶)

سخنرانی با موضوع «شاخص های کلیدی در CRM از رضایت تا وفاداری مشتری»- چهل و سومین گردهمایی انجمن مهندسی صنایع ایران(CRM از مفهوم تا اجرا)- (۱۳۹۵)

سمینار تفکر سیستمی- برای مدیران وزارت راه و ترابری(۱۳۸۴)

کاربرد مهندسی صنایع در سازمانهای خدماتی- دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب(۱۳۸۵)

کاربردهای فناوری اطلاعات در مهندسی صنایع- دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب(۱۳۸۵)

رویکرد ناب در خدمات- کنفرانس روشهای حل مساله (۱۳۸۶)-

بازخوانی و نقد کتاب “هدف نوشته ی گلدرات” به همراه مترجم- دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب(۱۳۸۶)

بازخوانی و نقد کتاب “تولید ناب” به همراه مترجم- دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب(۱۳۸۷)

بازخوانی و نقد کتاب “ثروتمندترین مرد بابل” به همراه مترجم- دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب(۱۳۸۷)

بازخوانی و نقد کتاب “ثروتمندترین مرد بابل” به همراه مترجم- دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب(۱۳۸۸)

سمینار مدیریت استرس- برای کارکنان شرکت سایپا یدک(۱۳۸۷)

بازخوانی و نقد کتاب ” استراتژی اقیانوس آبی”- دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب (۱۳۸۹)

بازخوانی و نقد کتاب ” سیستم تولید تویوتا”- دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب (۱۳۸۹)

بازخوانی و نقد کتاب ” چه کسی تغییر را کشت؟”- دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب (۱۳۸۹)

بازخوانی و نقد کتاب ” انسانهای موثر: رهبری مبتنی براصول”- دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب (۱۳۹۰)

بازخوانی و نقد کتاب ” عملی کردن دانسته ها”- دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب (۱۳۹۱)

الگوهای اساسی تفکر سیستمی- کنفرانس مدیریت اجرایی(۱۳۹۰)

تعامل بینش، دانش و روش در عرصه ی مهندسی صنایع- سومین همایش ملی مهندسی صنایع(۱۳۹۱)

  تفکر سیستمی -همایش مدیریت انرژی(۱۳۹۳)