برای پیدا کردن یک مشتری باید ماهها وقت گذاشت ولی برای از دست دادن او چند ثانیه کافی است. وننیس لومباردی
دوره های آموزشی ویژه شرکتها

دوره های آموزشی ویژه شرکتها

فرم دوره های آموزشی ویژه شرکتها