برای پیدا کردن یک مشتری باید ماهها وقت گذاشت ولی برای از دست دادن او چند ثانیه کافی است. وننیس لومباردی
توانمند سازی مدیران و توسعه تیم مدیریتی

توانمند سازی مدیران و توسعه تیم مدیریتی

توانمند سازی مدیران و توسعه تیم مدیریتی