برای پیدا کردن یک مشتری باید ماهها وقت گذاشت ولی برای از دست دادن او چند ثانیه کافی است. وننیس لومباردی
اثربخشی فردی و ایجاد عادتهای مفید

اثربخشی فردی و ایجاد عادتهای مفید

    اثربخشی فردی و ایجاد عادتهای مفید