مهمترین اولویت مدیران برای حفظ و بقای شرکت خود، چیزی غیر از جذب و وفاداری مشتری نیست.
اثربخشی فردی و ایجاد عادتهای مفید

اثربخشی فردی و ایجاد عادتهای مفید

    اثربخشی فردی و ایجاد عادتهای مفید